Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"

Silniční okruh kolem Prahy: Ruzyně – Suchdol

severozápadní kvadrant hl.m. Prahy

Vedení trasy silničního okruhu bylo v minulosti prověřováno v mnoha variantách . Počátky návrhu vedení trasy sahají již do 30. let minulého století, kdy vznikla rezerva pro tuto trasu na m.č. Suchdol tvořena nezastavěným pruhem zahrádek. V průběhu 2. poloviny 20 století bylo zpracována řada studií na vedení trasy v daném úseku. V devadesátých letech min. století byla tato trasa opět prověřena a zakotvena do územního plánu sídelního útvaru jako veřejně prospěšná stavba. Dále byla tato trasa pověřována ještě v procesu EIA (vlivů stavby na životní prostředí) v základních třech variantách.

Varianta J v trase Suchdol – Březiněves byla Ministerstvem pro místní rozvoj zhodnocena jako trasa přijatelná z hlediska ekologického zatížení dotčeného území a zároveň jako trasa, která odvede podstatnou část dopravního zatížení z centra města, a tím pozitivně ovlivní stav životního prostředí v centrální části Prahy.

Vybraná trasa je v souladu s územním plánem hl.m. Prahy. Jedná se o stavbu 518 Ruzyně - Suchdol navazující v Ruzyni na již dokončený úsek stavby 517, a stavbu 519 Suchdol – Březiněves včetně vysokého přemostění Vltavy.

Komunikace je navržena o 3 x 3 pruzích se středovým zeleným pásem. Přes MČ Suchdol je vedena v podzemí. Most přes Vltavu je navržen jako patrový s lávkou pro pěší a cyklisty. Dejvice budou na tento okruh napojeny přes Podbabu, stávající komunikaci Kamýckou a nově budovaný přivaděč Rybářka. V současné době se zpracovává se dokumentace pro územní řízení.
 

Varianta zaštítěná Českým olympijským výborem navrhuje transformovat Strahovský areál jako celek na olympijský areál (hlavní olympijský stadion ze sletového stadionu s možností následné úpravy na Národní fotbalový stadion).
 

Silniční okruh kolem Prahy: Ruzyně – Suchdol

Suchdol - most přes Vltavu

 

Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"