Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"

Prodloužení metra trasa A

Plánované stanice na budoucí trase

Praha 6 se dohodla s městem na definitivní podobě trasy A.

Mapy prodloužení metra A

 

Červený Vrch

 

Veleslavín

 

Petřiny

 

Motol

 

Bílá Hora

 

Dědina

 

Dlouhá Míle

 

Letiště Praha Ruzyně

 

 

Trasa bude prodloužena ze stanice Dejvická směrem na západ k Ruzyni. Na prodloužení trasy a její stopě se po řadě měsíců jednání shodli představitelé hlavního města a starostové dotčených městských částí Prahy 6, 5, 13, 17 a Zličína. Dohodu již potvrdilo šestkové zastupitelstvo i výbor dopravy města.

 

Prodloužená stopa metra A počítá s osmi stanicemi v úseku dlouhém 14 kilometrů. Trasa vychází ze stanice Dejvická a pokračuje na Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny, stáčí se do Motola na Prahu 5, znovu se vrací na Prahu 6, resp. 17 na Bílou Horu a pokračuje na Dědinu a Dlouhou míli. Poslední stanicí je Letiště Praha Ruzyně.

 

Kdy se bude stavět?

Metroprojekt i útvar rozvoje města tvrdí, že z technického hlediska je možné zahájit realizaci metra v roce 2009, resp. 2010. Navržená trasa má v dnešních cenách a při dnešním technickém způsobu řešení náklady zhruba 38 miliard Kč.

Stavba metra se zvažuje ve dvou časových etapách: v úsecích Vítězné náměstí –Motol, Motol–Letiště Ruzyně.

 

Za stanicí na Bílé Hoře si ostatní městské části prosadily tzv. kalhotky – výhybku, která by někdy v budoucnu mohla umožnit propojení trasy A s trasou B až na Zličín.

 

Z hlediska priorit města je mimořádně důležitou stanicí Dlouhá míle. Zde by měl vzniknout velký terminál pro přestup mezi příměstskými autobusy, ale i vlaky ze středních Čech a velkokapacitní záchytné parkoviště pro auta.

 

Zastupitelstvo dohodu potvrdilo

Zastupitelé Prahy 6 se jednohlasně ztotožnili s návrhem trasy prodlouženého metra tak, jak jej předkládá dohoda mezi starosty městských částí a městem. Výslednou dohodu podpořil i předseda výboru dopravy hlavního města Prahy František Laudát a po jednání zastupitelstva Prahy 6 se k jeho názoru přiklonila i většina členů tohoto klíčového orgánu metropole.

Noviny "Šestka" 6.5.2005

 

malá

( 43 kb )

 

střední

( 94 kb )

 

velká

( 193 kb )

 

 

Plánované stanice na prodloužené trase metra A

 

Červený Vrch
Stanice je plánována v prostoru mezi křižovatkami ulic Evropská – Arabská a Evropská – Horoměřická. Je navržena jako ražená, jednolodní s vestibuly umístěnými přímo pod povrchem. Východní vestibul stanice má bezprostřední vazbu na zastávky autobusů MHD a PID ze směru od Nebušic s přímými výstupy na rozšířené tramvajové zastávky v Evropské třídě. Případný západní vestibul stanice je možné vyústit do prostoru před stávajícím OD Delvita. Pěší dostupnost z tohoto vestibulu obsáhne převážnou část sídliště Červený Vrch. 

nahoru

Veleslavín
Stanice je navržena tak, aby byl umožněn pěší dosah na zastávku modernizované železniční trati Praha – Kladno a dočasné autobusové nádraží, kam se odsune část autobusových linek z Vítězného náměstí. Stanice je navržena jako dvoulodní, mělce ražená s jedním podpovrchovým vestibulem.

nahoru

 

Petřiny
Pro většinu obyvatel sídliště leží navrhovaná stanice v docházkové vzdálenosti. Stanice je navržena jako ražená s jedním vestibulem, umístěná před OD Petřiny. 

nahoru

 

Motol
Stanice je situována severně od ulice Kukulovy při severním vstupu do areálu motolské nemocnice, kam by měl vést bezbariérový přístup. V této stanici je navrženo ukončit první provozní úsek trasy. 

nahoru

 

Bílá Hora
Stanice je situována pod Karlovarskou ulicí. Vestibul bude podpovrchový, přístupný ze západního čela stanice a je umístěn v blízkosti křižovatky ulice Karlovarské se Zličínskou. 

Za stanicí Bílá Hora je navrženo větvení trasy. Jihozápadním směrem se odklání případná větev metra do Řep a Zličína.

nahoru

 

Dědina
Stanice je navržena jako podzemní – hloubená. Při jejím umístění (při ústí ulice Vlastina do ulice Drnovské) bylo v trasování metra přihlédnuto k vhodnému urbanistickému začlenění do území tak, aby obsluhovala většinu zástavby sídliště Dědina a zároveň umožnila ve výhledu i obsluhu velkého rozvojového území Ruzyně – Drnovská. 

nahoru

 

Dlouhá Míle
Cílem je vytvořit v území kvalitní dopravní terminál pro přestupy mezi metrem, autobusy a ve výhledu i tramvají. Součástí terminálu je i kapacitní parkoviště „P+R”. Po realizaci této stanice bude možné zrušit dočasně navrhovaný dopravní terminál u stanice metra a železnice Veleslavín a uvolněný prostor využít pro jiné městské funkce.

V dalším traťovém úseku je trasa metra vedena v zářezu směrem na letiště Praha Ruzyně. Tuto část trasy je možné uvažovat jako povrchovou, kterou je v případě nutnosti možné zakrýt architektonicky ztvárněným tubusem. 

nahoru

 

Letiště Praha Ruzyně
Hloubená mělce založená konečná stanice umístěná pod úroveň okolního terénu. Hlavní funkcí stanice je umožnit komfortní přestup cestujících k halám stávajících i budoucích letištních terminálů.

nahoru

 

Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"