Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"

Popis výstavby nových rodinných domů v Ruzyni

POKRAČOVÁNÍ z úvodní stránky
Stavba prvních 30ti družstevních bytových jednotek, tj. 15 dvojdomků byla zahájena v r. 1947.

 

 

 

 

Stavební a bytové družstvo "Na dědině"

bylo ustaveno na ustavující valné hromadě 4. února 1947 v kavárně Atlas v Praze X. Do představenstva byli zvoleni: předsedou Václ. Kluzák, místopředsedou Jan Korytanský, účetním Rudolf Mikšů, pokladníkem Richard Krause, do představenstva Dr. Jan Vichta, Josef Kouša a náhradníkem pí Frant. Ptáčkova. Do dozorčí rady zvoleni: předsedou Boh. Chmelař, místopředsedou Jos. Novotný a do dozorčí rady Vlastimil Škopek, Bohuslav Ruchař, Josef Müller, a Karel Duda.

Zvolené orgány družstva soustředily úsilí již před založením družstva na katastr obce Ruzyně : "Tyto stavební pozemky mají velmi dobrou polohu terénní, protože jsou v rovinné a mime svažité části katastru, mají výbornou polohu geografickou, protože jsou na západ od Prahy a mají čerstvý západní vítr a vzduch. Nadmořská výška je proti Praze značná a pěkný výhled jest směrem k letohrádku Hvězda a k Šárce. Podle uvedeného výčtu bude bydlení na sídlišti »Na dědině« zdravé a příjemné."

Zastavovací studie uvažovala o zástavbě území umístěné zhruba mezi dnešními ulicemi Evropská, Drnovská aLokalita Ruzyně Šmolíkova.

Nemělo se však jednat jen o výstavbu 300 bytů, ale i výstavbu společných objektů doplňujících funkci bydlení. Byla navrhována tedy výstavba dvojdomků a domů isolovaných a byly navrženy též domy skupinové, činžovní a několikapatrové, Návrh několikapatrového domu byly plánovány i živnostenské provozovny, obchody smíšeným zbožím, holičství, krejčovství, mlékárna atp., byly navrhovány společné objekty kolektivních prádelen a centrálních garáží a počítalo se i s výstavbou dětských hřišť.

Celkově shrnuto, mělo se jednat o komplexní výstavbu moderního bydlení a vybavenosti sídliště. Na tehdejší poválečnou dobu  šlo skutečně o pohodlné domy s ústředním topením, koupelnou. Bylo řešeno napojení na vodovod i kanalizaci,na dopravní podnik města Prahy byla podána žádost, aby byla do sídliště prodloužena elektrická trať číslo 11.

Předsednictvo družstva Na dědině jednalo s tehdejším MNV v Ruzyni o zřízení koupaliště. Ve zprávě dozorčí rady družstva je dále uvedeno : "Naše jednání vedlo k výsledku, neboť MNV se zaručil, že postaví pěkné, prostorné koupaliště pod Hvězdou, vzdálené asi 10 minut od kolonie Na dědině".

Zadání realizace stavby bylo zpočátku zadáno jediné firmě Nedbal, z důvodů urychlení výstavby bylo však po dohodě přikročeno k zadání stavby 30 bytových jednotek třem firmám :

l. Firmě Nedbal, Praha II.

2. Firmě ing. Křížek, Praha VIII..

3. Firmě Syrový, Praha XIX.).

Studie plány byly hezké, nadějné a líbivé. Avšak realita byla tvrdá a zdaleka ne všechny plány se vydařily. Jak vidno z mapy z r. 1953, výstavba se časem omezila na dnešní ulice Dědinská, Letecká, Parašutistů a Pilotů.

 

Situace ve stavebnictví byla v té době neutěšená a hlavně nejasná, a proto se při prvních schůzkách zakladatelů družstva mnoho diskutovalo o tom, zdali vůbec bude možno splnit předsevzaté úkoly.

"Jako na počátku každého družstevního podnikání, tak i naše družstvo nemělo finančních prostředků, a proto se muselo uchýlit do »podnájmu« k p. B.Chmelařovi v Karlíně, kde se konaly první schůzky svolavatelů, později přípravného výboru a nakonec i fádně zvoleného představenstva a dozorčí rady.

Nejtěžším úkolem družstva bylo opatřiti všechny úřední náležitostí, aby stavba mohla započíti. Nejprve bylo nutno zajistiti pozemky pro stavbu. A tady to právě začalo. Musela být změněna parcelace i regulace a nastalo nové a zdlouhavé jednání. Houževnatostí činitelů podařilo se i to zmoci přes to, ze bylo nutno jednati se třiceti majiteli pozemků na staveništi v Ruzyni, které si družstvo vyhlédlo jako sídliště. Studie z křižovatky Dědinská x Pilotů

Přeparcelace a změna regulace si vyžádala změnu stavebního programu také v tom smyslu, že bylo nutno přikročiti ke stavbě dvojdomků, místo původních domků řadových. Tím se samozřejmě zvýšil i náklad na stavbu bytové jednotky.

Nutnou součástí stavby jsou investice, to jest kanalisace, vedení elektrického proudu, zavedení plynu, vodovod a komunikace. V Ruzyni je možné připojit kanalisační řád nového sídliště »Na dědině« na kanalisační řád kasáren v Ruzyni. Jednání o tom s MNO je v proudu a doufejme, ze skončí úspěšně. Stejně po dokončení výstavby kanalisace v Ruzyni ve spolupráci s hlavním městem Prahou bude sídliště »Na dědině«, kasárna v Ruzyni, i ostatní objekty v Ruzyni připojeny na jeden společný kanalisační řád. Dosavadní vodovod v Ruzyni nestačí pro nový zvětšený počet obyvatelstva a bude ho nutno rozšířit. Elektrický proud a plyn budou do sídliště zavedeny podle obvyklých směrnic. Komunikačně je důležité prodloužení elektrické dráhy č. 11 až k letišti. Zatím se tak nestalo a družstvo musí vést tuto záležitost ve stálé opatrnosti. Ostatní komunikace se budou stavět v celém sídlišti jako nové a průběh této stavby bude obvyklý jako u všech podobných podniků.

Stavební plány zaměstnávaly představenstvo a dozorčí radu po dlouhou řadu měsíců. Plány musí být sestavovány tak, aby vyhovovaly jak požadavkům moderního bydlení, tak i požadavkům ministerstva sociální péče, aby plánovaná bytová jednotka nepřekročila sumu, kterou by nebylo možno vtěstnat do dvouletého stavebního plánu. Je pravda, ze na počátku se začalo operovat s ciframi příliš nízkými. Původní cifra 180.000'- Kčs na jednu bytovou jednotku je tak nízká, že taková bytová jednotka by nevyhovovala ani zásadám moderní hygieny, natož aby obstála za 100 až 150 roků, po kterou dobu musí tyto novostavby vydržet.

 

Členové představenstva a dozorčí rady jednali nesčíslněkrát na ministerstvu sociální péče a financí a dosáhli toho, že plánovaná bytová jednotka může dosáhnout výše 400.000'- Kčs. Protože některé stavební hmoty byly znovu prohlášeny za vázané a ceny některých stavebních hmot byly zvýšeny, je možné, že dojde ještě k dalšímu zvýšení nákladů na stavební jednotky. Nynější platný stavební plán pro jednu bytovou jednotku představuje kuchyni, obývací pokoj, ložnici pro rodiče, ložnici pro děti a pracovnu. K této užitkové ploše podlah náleží ještě ostatní příslušenství, včetně sklepa, který je na polovičce zastavěné plochy. Takto vybavená bytová jednotka odpovídá zásadám moderního bydlení a je naděje, že vyhoví zásadám bydlení nejméně na 100 až 150 let. Bylo by potřeba, aby všechny úřady přijaly tyto návrhy, aby řešení mohlo být definitivní a do budoucnosti výhodné." Schématické nákresy dvoudomu a pětidomu.

Dvoudům Dvoudům - přízemí Pětidům

Jak bylo již výše uvedeno, plány na výstavbu 300 bytů byly nakonec zredukovány. Výstavba původního záměru se omezila a realizovala se v ulicích Dědinská, Letecká, Parašutistů a Pilotů. V dnešní době ( r.2009) má původní vzhled velmi málo domů. Pod polystyrenem se ukryly původní typické fasády. Domy bylo nutné zateplit, neboť obvodové zdivo bylo tepelně nevyhovující. Většinou zmizela "francouzská okna" v patrech obýváků na dvojdomcích.

Přestože stavební úřady v minulých dobách i dnes takzvaně přísně dohlížely na vzhled, jednotnost a hmoty stavebních úprav, často "lidová tvořivost" změnila některé domky k nepoznání. Někdy k lepšímu. někdy naopak. Úpravy domků za jejich cca šedesát let existence jsou prostě znát.

 

Mapy oblasti Na dědině z let 1938 - 2007

Mapka z r.1938 Mapka z r.1953 Mapka z r.1975

Mapka z r.1999 - 2000 Mapka z r.2003 Mapka z r.2007

Obálka bulletinu
Obálka bulletinu

Závěrečná strana bulletinu družstva - reklama byla všude už v té době.
Pijte kláštereckou kyselku !

Celý bulletin ke stažení ZDE ( 1,4 MB)

Současné fotografie ( předjaří 2009 )

Ulice Pilotů Pohled od Drnovské Křižovatka Dědinská x Parašutistů ulice Dědinská

Ruzeň viz Ruzyně

( citace z  Ottova naučného slovníku )

Ruzyně, Ruzíň, Ruzeň, Rusín, ves v Čechách při žel. dr. Praha-Chomutov a na Litovickém potoce, hejtm. a okr.  Smíchov, fara a pš. Liboc; 46 d., 1084 obyv. č., 6 n. (1890), cukrovar, mlýn a telef. spojem s Prahou. Alod. statek (389,38 ha) se dvorem, majetek král. Českého. R. náležela r. 993 k prvotnímu nadání   kláštera  břevnovského.   Později  při­pomíná se zde tvrz, kterou i se dvory za­brali (1421) klášteru Pražané a přidali obé (1429) purkrabství pražskému.

nahoru

 

 

Zpět na "Zajímavosti z Prahy 6"